Algemene voorwaarden

 1. Definities
  • Opdrachtnemer: ROI10 trainingsbureau dat inkooptrainingen op maat verzorgt in opdracht van opdrachtgevers. ROI10 is een eenmanszaak gevestigd te Uden en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel ‘s-Hertogenbosch onder nummer KvK 71061290.
  • Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de opdracht verstrekt.
  • Annuleren: het beëindigen van de opdracht voor een training of het verplaatsen van het startmoment van de training.
  • Overmacht: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen en waardoor een partij of beide partijen niet in staat zijn de contractuele verplichtingen na te komen
  • Training: een samenhangend geheel van georganiseerde didactische activiteiten vervat in trainingsmateriaal en/of Onder training wordt ook verstaan een cursus, workshop, modulaire opleiding, coaching, deskundigheidsbevordering en / of enige andere daarmee vergelijkbare activiteit een en ander in de ruimste zin des woords.

 

 1. Toepassing
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die ROI10 met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen.
  • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
  • Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze algemene voorwaarden.
  • Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

 1. Offerte en Opdracht
  • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
  • Alle offertes en activiteiten zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Meer specifiek geldt dat de intentie om deelnemers uiteindelijk 10 keer het in rekening gebracht cursusgeld te laten terugverdienen geen garantie betreft.
  • Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke en/of elektronische bevestiging door opdrachtnemer van de opdracht, dan wel doordat opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.
  • Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon betreft geldt na de totstandkoming van de overeenkomst een bedenktermijn van 14 dagen, tenzij de training binnen die termijn al is aangevangen op verzoek van de opdrachtgever.
  • Door aanvaarding van de opdracht wordt het aan de training verbonden bedrag aan opdrachtnemer verschuldigd.
  • Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel in het geval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, deze onder curatele is gesteld of overlijdt.

 

 1. Tarieven
  • De door opdrachtnemer vermelde tarieven in de offerte en opdrachtbevestiging zijn per persoon en inclusief zaalhuur, lunches, koffie/thee/frisdrank en trainingsmaterialen en exclusief btw. Indien de opdrachtgever niet btw-plichtig is, heeft opdrachtnemer toch het recht btw in rekening te brengen.
  • Niet inbegrepen in de prijs zijn reis- en verblijfkosten van de deelnemers zoals vervoer van en naar de locatie, kosten voor overnachtingen, kosten voor overige dranken en kosten voor maaltijden en dranken buiten de trainingsuren.

 

 1. Betaling
  • Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd op rekeningnummer NL64RABO0328253111 (Rabobank) t.n.v. ROI10 te Uden onder vermelding van het factuurnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande bedrag een contractuele rente ad 1% per maand verschuldigd, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend.
  • Indien opdrachtgever met betaling in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
  • Alle buitengerechtelijke incassokosten – met een minimum van 15% over het openstaande bedrag – komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

 1. Annulering
  • Annulering van de training door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum.
  • Bij annulering van de training tussen 0 en 30 kalenderdagen voor aanvang van de training is opdrachtgever verplicht tot het betalen van 100 % van de deelnamekosten, waarbij opdrachtgever gerechtigd is om de training zonder bijkomende kosten binnen 12 maanden op een in overleg vast te stellen datum en tijdstip alsnog af te nemen. Overige tot dan toe gemaakte kosten worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld huur van de trainingslocatie en reiskosten van de trainer.
  • Indien een deelnemer aan een training gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg met opdrachtnemer kan de betreffende deelnemer aan een volgend soortgelijke training deelnemen, zonder dat opnieuw het honorarium aan opdrachtnemer verschuldigd zal zijn. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.
  • De opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in overleg met de opdrachtnemer een ander in zijn of haar plaats aan de training laten deelnemen. Vervanging na de start van een training is niet meer toegestaan.
  • Indien de training in geval van overmacht aan de kant van opdrachtnemer niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van opdrachtnemer.
  • Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en/of schade voortvloeiende uit het annuleren van een training en/of het niet doorgaan van een trainingsdeel of trainingsdag(-deel).
  • Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
  • Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering plaats vindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het betaalde honorarium met een maximum van € 5.000,=.
  • Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verspeeld.

 

 1. Geheimhouding
  • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  • De opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en dergelijke van opdrachtnemer.
  • Het is opdrachtgever niet toegestaan op basis van de door opdrachtnemer verzorgde opleiding ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
  • In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand.

 

 1. Intellectuele eigendom
  • Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer verboden om de door opdrachtnemer verstrekte informatie, modellen, offertes, presentaties, materialen en dergelijke, waaronder maar niet uitsluitend foto’s, tekening en filmmateriaal (hierna: stukken) aan derden te tonen of anderszins in gebruik te geven. Het is opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.
  • Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij opdrachtnemer.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillenregeling
  • Op elke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  • Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Oost-Brabant.

 

 1. Overige
  • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de samenstelling van het trainingsteam wijzigen, indien hij van mening is dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met opdrachtnemer plaatsvinden.
  • Alle trainingen worden door opdrachtnemer geëvalueerd. Niet geanonimiseerde evaluaties zullen alleen na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en/of deelnemer op de website van de opdrachtgever worden geplaatst.
  • Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.
  • Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
  • Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. Bij verschil van interpretatie prevaleert de Nederlandse tekst.